PMI Global Standartları PMBOK Klavuzunda
Yürütme Süreci şu grafik ile ifade edilmiştir;

Yurutme_surecleri_grubu