Teknik Müşavirlik Kurumunun Hizmet İçeriği

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin kabul ettiği "Teknik Müşavir" tanımı; Birlik Tüzüğünde aşağıdaki gibi açıklanmış ve bu açıklamayı ileri dünya ülkelerinde olduğu gibi, sektörün değişen koşullarının gerekli kıldığı şekilde geliştirmiştir.

Tüzük - Madde 4/A - Müşavir Mühendis ve Mimarlığın Tanımı

a.Müşavir Mühendis ve Mimarlar, mühendislik ve mimarlığın bir veya bir kaç dalında, büyük tecrübesi, yeterli teorik ve pratik bilgisi olan,

b.Meslekte en az on iki senelik tecrübesi içinde en az altı senesini serbest olarak ya da kendi başına veya bir Müşavir Mühendislik Mimarlık Kuruluşunda ortak veya yönetici (Genel Müdür, Müdür gibi) olarak bizzat  mesuliyet almak şartıyla bir iş yapmış olarak geçiren,

c.Devletçe verilmiş veya muadiliyeti kabul edilmiş bir mühendislik veya mimarlık diplomasına haiz olan,

d.Mesleğini özel kesimde sürdüren,

e.Bağımsız müşavir mühendislik ve mimarlık mesleğinin, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde  tanınmış  olan Ahlâki ve Meslekî Davranış Genel Kurallarına uygun olarak bağımsız müşavir mühendislik ve mimarlık yapan,

f.Mühendis ve mimar odalarından birine kayıtlı olan, bir uzman mühendis veya mimardır.

Türk MMMB, ilgili Tüzük maddesinin yanı sıra, kendi ilkeleri paralelinde ve üyesi bulunduğu FIDIC'e üye gelişmiş ülkelerin de benimsediği şekilde;
"Teknik Müşavir, doğal veya inşa edilmiş çevre üzerinde teknolojiye dayalı bilgi ve düşünceye dayalı hizmet veren kişi veya kuruluştur." tanımını kabul etmiştir.

Teknik Müşavirlik Çalışma Konuları:

*·Planlama / Değerlendirme Çalışmaları  *·Zemin Etüdleri

*·Fizibilite (Olabilirlik) Etüdleri

*·Mimarlık - Mühendislik Ön ve Uygulama Tasarımı

*·İhale Dosyası Hazırlanması (Tasarım, Metraj, Teknik ve İdari Şartnameler, Teklif Alma Şartnamesi, İnşaat   Tip Sözleşmesi, İhale İlânı, Davet Mektupları)

*·İşveren'e, Müteahhit Seçimi Konusunda ve İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanmasında Danışmanlık

*·İnşaat Yönetimi (Construction Management)        *·Proje Yönetimi

*·İşletmeye Alma Danışmanlığı

*·Personelin Teknik Eğitimi

*·Anlaşmazlıkların Giderilmesi - Hakemlik görevlerinin bir kısmını veya hepsini birlikte   üstlenmektir.