İNŞAAT PROJE YÖNETİM SAFHALARI2016 09 15 Web


Bu kapsam içinde,  İnşaat projesinin safhalarına bir göz atacak olursak  “Fizibilite - Hazırlık - Planlama - Yürütme - Gerçekleşme – Ölçme Değerlendirme ve Sonuç”  olarak  görürüz.

İnşaat Sektörümüzün bu  safhaların neredeyse tümünde büyük problemleri vardır. Bunun tek sebebi, veri paylaşımının sağlanamamış olması, diğer birifade ile ERP sistemleri ile çalışma kültürüne henüz adapte olunamamasından kaynaklanmaktadır


Tüm bu safhalarda, projenin bütünü ile ilgili, kendi algoritmasına sahip fonksiyonel modül veri tabanlarının  olması gerektiğini görürüz. Bütün bu veri tabanları, içerikleri ile ilgili bilgiyi, taşıdıkları verinin özelliğine uygun bir algoritma ve yapısallık içinde bulundurmalıdır. Sorgulandıklarında ise, bu bilgiyi, 
fonksiyonel görevlerine, kurgulanmış amaçlarına uygun formatta raporlayabilmelidir.

 Bütün bu modül veri tabanlarının oluşturulmasındaki ana amacın veriye daha kolay ulaşmak olduğunu biliyoruz. Veri, ulaşabildiğiniz oranda size aittir. Veyönetilecek olan veridir. Veriye ulaşamamak, yönetiminde bulunacağınız projenizde, çok büyük aksaklıklara sebep olacaktır.