PROJE YÖNETİMİNDE ERP'nin YERİ

Proje yönetiminde başarı, ancak yönetim sanatı ile yönetim biliminin uyumu sonucu sağlanabilir. 

ERP, İnşaat projelerinde, yönetim biliminin hayat bulduğu ortamdır.

Yönetim biliminde beceri, öncelikle bilgi ve veriye hakim olmak ile başlar. Bilgiye ve veriye ulaşabiliyor iseniz, bilgi sizindir. Yönetim kararlarınızın doğruluğu, ulaşabildiğiniz bilgi ve verinin doğruluğu oranında doğrudur. Ve yönetilecek olan veridir. Veriye ulaşamamak, yönetiminde bulunacağınız projenizde, çok büyük aksaklıklara sebep olacaktır.

ERP;  Günümüz teknolojisinde, yönetim biliminin,“İnşaat Yönetimi’ne bilgi ve beceri ‘Know-How’ dan ziyade uygulanabilirlik ‘Do-How’ getirmiş olan olmazsa olmaz aracıdır. 

Bir inşaat firmasının işlevselliği içinde, bu safhalarda bulunması, kayıt altında tutulması gereken verilerin ortak bir veri tabanı içinde değerlendirilebilmesi gerekmektedir.

Bunu sağlayabilmek için proje, metraj, analiz, birim fiyat, teklif, hakediş, maliyet muhasebesi, demirbaş, puantaj, stok, cari hesap, satın alma planı, ödeme planı, iş programı, bütçe, nakit akış tabloları, kar-zarar hesapları gibi bütün verilerin kurulan sisteme uygun format içinde bulunması, değerlendirilebilmesi ve yine sunuma uygun formatlar içinde gerekli noktalara iletilmesi gerekmektedir.


ERP yazılımları, temelde veri hâkimiyetini, paylaşımını ve yönetimini sağlayan araçlardır. İnşaat sektörü verilerini, dokümanter veriler ve sayısal veriler olarak 2 başlık altında toplayacak olursak;


Dokümanter veriler, projeler, teknik şartnameler, sözleşme ve yazışma evrakları gibi dokümanlardır.
Miktarsal, parasal ve zamansal veriler ise sayısal verilerdir.
Bunlar metrajlar, birim fiyatlar, analizler, iş programı aktivite içerikleri, gerçekleşme yüzdeleri, ölçme-değerlendirme verileri,  puantaj verileri, muhasebesel veriler, satın alma ve depo verileri gibi verilerdir. 


ERP düzeninde tutulması gereken veri, genel hatları ile benzer yapıda olsa da, her inşaat projesi için özeldir. Bu neden ile her şantiye ve her projenin ayrı bir ERP projesi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.