“İnşaat Proje Yönetimi” veya daha geniş kapsamı ile “Proje Yönetimi” olgusu binlerce yıldan beri süre gelen ve içeriği bugüne göre hemen hemen hiç değişmemiş bir olgudur.    

Proje Yönetimini Amacı; Zaman, Para, İnsan Gücü, Makine ve teçhizatı en verimli şekilde kullanarak; Projeyi en uygun sürede, en uygun bütçe ile en kaliteli şekilde tamamlamaktır. 

Kısaca;
  Zamanında, Bütçesinde, Kalitesinde diye tanımlayabiliriz   


Günümüz teknolojisi içinde değişen amaç değil, araçlar ve bu araçların metodolojisidir
Günümüz teknolojisi “İnşaat Yönetimi’ne bilgi ve beceri ‘Know-How’ dan ziyade uygulanabilirlik ‘Do-How’ getirmiştir.


Yönetim’i bir sanat ve aynı zamanda bir bilim olarak değerlendirecek olursak; bir grup insanın belirlenmiş hedeflere yönlendirilmesi, aralarında iş bölümü ve koordinasyonun sağlanması kısmını yönetim sanatı olarak değerlendirebiliriz. 


Proje yönetiminin temel amacı olan, zamanı, parayı, insan gücünü, makine ve teçhizatı en verimli şekilde kullanarak projeyi en uygun sürede, en uygun bütçe ile en kaliteli şekilde tamamlanması bölümü ise yönetimin bilimsel içeriğidir.


İşlerin başkaları aracılığı ile yaptırılması eylemini yürüten yönetim sanatı, kişisel özelliklere, becerilere, tecrübeye ihtiyaç gösterebilir. 

Yönetim bilimi ise; hedefleri doğru belirlemek için detaylı ön hazırlık çalışmalarını, planlama yapmayı, planlama hedefleri ile güncel durumu karşılaştırmayı, ölçme ve değerlendirmeyi, bu durum tespitleri ile projeksiyon çizmeyi geleceği daha doğru görebilmeyi gerektirir. 

Yönetim biliminde beceri, öncelikle bilgi ve veriye hakim olmak ile başlar. Bilgiye ve veriye ulaşabiliyor iseniz, bilgi sizindir. Yönetim kararlarınızın doğruluğu, ulaşabildiğiniz bilgi ve verinin doğruluğu oranında doğrudur. Ve yönetilecek olan veridir. Veriye ulaşamamak, yönetiminde bulunacağınız projenizde, çok büyük aksaklıklara sebep olacaktır.

Proje yönetiminde başarı, ancak yönetim sanatı ile yönetim biliminin uyumu sonucu sağlanabilir.