MASTER PLAN


Bir inşaat projesinin “Hazırlık Safhasında” yapılması gereken en önemli çalışma “Master Plan” hazırlanmasıdır. Master Plan, ilgili projenin, inşaat proje yönetim sürecindeki, tüm safhaların yönetim dokümanlarını, planlarını kapsayan detayda hazırlanmalıdır.


Master Plan, tüm proje sürecindeki hedefleri belirleyen, bu hedeflere ulaşmak için gerekli tüm kaynakların (malzeme, ekipman, taşeron, işçilik) parasal, miktarsal ve zamansal değerlerinin belirlendiği bir yapım senaryosu ön fizibilite çalışmasıdır.


Ne yazık ki Türk Müteahhit Firmalarında, henüz veri paylaşım düzeni olan ERP sistemleri kullanılmadığından, tüm çalışmalar kişisel “excel” tablolarında yürütüldüğünden bu üst kültür henüz oluşmamıştır. 


Master Plan yapma alışkanlığında olan az sayıda firmalarımızda da, aynı sorun  vardır. “İnşaat Proje Yönetim” içerikli bir ERP sistemleri olmadığından, İş Programı ile çalışma ve Ölçme değerlendirme konusundaki yetersizlikler sebebi ile yapılan Master Planlar, kağıt üzerinde kalmakta, her safhada güncellenerek gerçek durumu yansıtmamaktadırlar. 


İş Programlarında olduğu gibi Master Planlar da yaşayan organizmalar durumunda olmalıdırlar. Günü yansıtmayan bilgi ve verinin hiçbir değeri yoktur. Bu durumda “İnşaat Proje Yönetimin” den değil, körleme yapılan “İnşaat Sevk ve İdaresinden" bahsedilebilir.


Master Planda Bulunması gereken içerik;

Genel Bilgiler
     Proje kapsamının tanımlanması
     Proje ön değerlendirme raporları

Sözleşme Yönetimi Bilgileri


Zaman Yönetimi 

       a- İş Programı Yapısal Kabulleri
               Aktivite ID yapısı
               Aktivite Code Yapısı
               Aktivite Anaizleri
               Adam/Saat Kabulleri   
       b- Kaynak Dağılım Tabloları (Parasal ve Miktarsal)
                Malzeme İhtiyaç Programı
                Taşeron İhtiyaç Programı
                 Makine İhtiyaç Programı
        c- İş Programı

Maliyet Yönetimi Kabulleri

          a- Genel Gider Analizleri
          b- Karlılık Analizleri 
          c- Mali Tablolar                  
                  -Gelir Gider Dengesi
                  - Nakit Akış Tablosu

Ölçme ve Değerlendirme Sistem ve Prosedürleri


Kalite Yönetimi El Kitabı


İş Güvenliği Yönetimi

             İş Sağlığı ve Güvenliği Planı

Risk Yönetimi

              Proje Yönetim Risk Analizleri

İletişim Yönetimi

            a- Proje Organizasyon Şeması
            b- Görev Grupları (Direk  - İndirek Personel)
            c- Personel İhtiyaç Programı (Beyaz Yaka – Mavi Yaka)
            d- Görev Yetki ve Sorumluluklar Tarifi