Avinal, kurgulayıcısı ve programlayıcısı olduğu “İnşaat Proje Yönetim ERP” + BIM + Döküman Yönetimi araçları ve çalışma sistematiği nedeni ile “İnşaat Proje Yönetimine” 3D, 4D, 5D, 6D teknolojileri doğrultusunda, yürütme- planlama - kontrol ve ölçme değerlendirme avantajları sağlamaktadır.

2016 09 15 Web

GÜNÜMÜZDE (2019) İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ ALIŞKANLIKLARIMIZ !...

 

“İnşaat Proje Yönetimi” veya daha geniş kapsamı ile “Proje Yönetimi” olgusu binlerce yıldan beri süre gelen ve içeriği bugüne göre hemen hemen hiç değişmemiş bir olgudur.

Yönetim’i bir sanat ve aynı zamanda bir bilim olarak değerlendirecek olursak; bir grup insanın belirlenmiş hedeflere yönlendirilmesi, aralarında iş bölümü ve koordinasyonun sağlanması kısmını, yönetim sanatı olarak değerlendirebiliriz.

 

Proje yönetiminin temel amacı olan, zamanı, parayı, insan gücünü, makine ve teçhizatı en verimli şekilde kullanarak projeyi en uygun sürede, en uygun bütçe ile en kaliteli şekilde tamamlanması bölümü ise yönetimin bilimsel içeriğidir.

 

Avinal, bu “BİLİMSEL İÇERİKTE”  sizleri  yardımcı olabilmektedir.

 

BİZ, YATIRIM PROJENİZDE NE TÜR HİZMETLER VERİYORUZ

 

Sahip olduğumuz ERP sistemi ve günümüz BIM teknolojisini ENTEGRE kullanma becerimiz nedeni ile “İnşaat Proje Yönetimi”nin her safhasında (Proje – Hazırlık - Yürütme – Planlama ve Ölçme değerlendirme) sizlere  büyük kolaylık ve avantaj sağlayabileceğimizi biliyoruz.

 

5 Boyutlu Proje Yönetimi Teknik Ofis Hizmetleri” hizmet yürütme içeriği aşağıdaki 2 başlık içeriğinde olacaktır.

 

A** Master Plan Oluşturma
B** Teknik Ofis Hizmetleri

 

A** MASTER PLAN ÇALIŞMALARI

 

Her proje, öncelikle doğru metraj ve doğru bir “Master Plan” ile başlamalıdır.

 

Biz bu hizmeti, proje safhasında BIM çatısı altında başlatıyor ve ERP sistematiği içinde her safhada güncelleyerek yürütüyoruz.

 

Proje Safhasında; 3D Modelleme ile elde edilmiş metraj hizmeti bizim “İnşaat Proje Yönetiminin” olmazsa olmazı saydığımız en önemli ön çalışmadır.

 

ÇÜNKÜ;
-Doğru Metraj; Doğru keşif ve teklifin temel öğesi
-Doğru Keşif; doğru planlamanın ön şartı
-Doğru Planlama; Doğru yürütmenin, doğru satınalmanın, nakit akış kontrolunun, ekip optimizasyonunun, imalat takibinin,            ölçme ve değerlendirmenin yapılmasının olmazsa olmazıdır.

 

Dolayısı ile bu safhada;

 

1** Biz proje müelliflerinin verdiği tüm projeleri (Betonarme, Mimari, Elektrik, Mekanik, Peyzaj) 3D “Allplan” ortamında tekrar çizerek tüm metrajları mahal ve kat bazında %99 lara varan bir doğrulukta elde ederiz.

 

Bu 3 boyutlu çalışma Mimari ve B.Arme projeleri arasındaki veya uygulama detaylarındaki mevcut aksaklıkları da belirlemiş olmaktadır.

 

Bu ön keşif çalışmaları sonrası,  yürütme safhasında da, Teknik Ofis Hizmetleri de tarafımızca yapılırsa;

 

Yürütme  safhasında da yine tüm  imalat değişiklikleri (As-Built projeler) tarafımızdan, 3 boyutlu olarak modellenmekte, metraj ve keşifler her an güncellenmekte ve izlenmektedir. Tüm imalat metraj değişiklikleri anında takip edilebilmektedir. Yani her değişikliğin  planlamaya ve Master Plan’a olan etkisi, gerek sipariş veya bütçesel anlamda hemen  değerlendirilebilmekte ve taşeron hakedişleri “tek tuş” ile elde edilebilmektedir.

 

2** Projelerden Mekanik ve Elektrik imalatlarının da metrajlarını da, aynı sistematik içinde, sayılabilir imalatları mahal bazında, ölçülebilir imalatları kat bazında  çıkararak, tüm proje metrajlarını MAHAL BAZINDA Avinal ERP sistemi içinde toplamaktayız.

 

3** Yüksek doğrulukta bu metraj verileri ile “İhale Keşfi”ni  kolaylıkla oluşturmakta, bu keşfin imalat analizlerini detaylandırarak ve de gerekli kaynakların ve birim fiyatların piyasa araştırması ile doğru birim fiyatlarını bularak projeniz'in İmalat ön keşfini parasal olarak oluşturmaktayız.

 

4**  İnşai tecrübemiz doğrultusunda; Her imalatı kapsayacak detayda Primaverada varsayım “İş Programı”nı yaparak, satınalma listelerini ve hakediş ödemelerini zamansal baz da elde ederek, bununla ilgili bütçe ve ödeme planlarını oluşturmaktayız.

 

5** Bu sistematik içinde, Bütçe ve Gider Nakit akış tabloları gerçeğe çok yakın bir şekilde oluşmuş olacak ve projenin her güncellemesi gerekli tüm veri tabanlarına çok kolaylıkla aktarılabilecektir.

 

Yatırımcı için Proje safhasında, Yüklenici için  İmalat Sürecinin başlaması öncesinde yapılması gereken bu çalışmanın bütünü "Master Plan Oluşturma" olarak değerlendirilmektedir.

 

B** TEKNİK OFİS HİZMETLERİ

 

İnşaatının yürütme safhasında da  tüm teknik ofis hizmetlerini de  (Miktarsal, Parasal ve Zamansal) Teknik Ofis taşeronu hüviyeti ile yürütmekteyiz.

 

Bu tür hizmetleri hangi detayda ve içerikte yürüttüğümüzü konusunda sizleri aşağıdaki içerik ile bilgilendirmeye çalıştık.

 

İnşaat Yönetimi içeriğinde çok önemli 2 konu vardır;

 

1** Planlama
Planlama sonucu elde edilen zamansal veriler projeye ait “Master Plan”ı  oluşturan en gerekli verilerdir

 

Uluslar arası bir inşaat firması kültüründe, “İnşaat Yönetimi” araçlarından olan bir CPM Programından  beklenenler;

 

1- İş Emirlerini oluşturulabilmesi, bu sayede imalat takibi disiplininin sağlanabilmesi
2- Kaynak ihtiyaç listelerinin belirlenebilmesi. Malzeme satın alma listelerinin zamana bağlı olarak düzenlenebilmesi, gerçeğe       yakın ödeme planlarının yapılabilmesi
3- İş gücü ihtiyaçlarının belirlenebilmesi, ekip optimizasyonlarının yapılabilmesi
4- Bütçe gelir ve gider değerlerinin, nakit akış raporlarının zaman ölçeğinde  belirlenebilmesi
5- Firma veya taşeron hakedişlerinin yapılabilmesi
6- Her imalat gerçekleşmesinin işin süre ve maliyetine etkisinin gösterilebilmesi gibi işlevlerdir

 

Burada sayılan işlevlerin yerine getirilebilmesi ancak planlama kurgusunun gerekli detayda yapılabilmesi ile mümkündür. Bu konu ancak bir ERP – Primavera entegrasyonu içinde yapılabilir.

 

Avinal işin yürütülmesi sırasında da yine tüm  imalat değişiklikleri (As-Built projeler) 3 boyutlu olarak izlenmekte ve imalat metraj değişiklikleri anında takip edilebilmektedir. Yani her değişikliğin İş programına aktarılması, İş Programının güncellenmesi veya bu değişikliklerin Master Plan’a olan etkisi gerek yürütme veya bütçesel anlamda hemen  değerlendirilebilmektedir.

 

2** Ölçme ve Değerlendirme

 

İnşaat projelerinin hedeflenen durumun çok gerisinde kalmalarının, zararla kapanmalarının en önemli nedenlerinden biri “Ölçme ve Değerlendirme” konusunda, yüklenici firmanın gerekli kültür ve bir sisteme sahip olmayışıdır.

 

İnşaat Yönetiminde başarının tek yolu tüm verileri kontrol altına alabilmek, tüm riskleri sayısallaştırabilecek bir sisteme sahip olabilmektir. Bunun sistemin adı ERP dir.

 

Biz AVİNAL  (Proje Yönetim Teknik Ofisi)  olarak Firmanıza hangi içerikte bir hizmet önermekteyiz.

 

Bilindiği gibi Avinal “İnşaat Yönetim Sistem Araçları” içeriğinde bir ERP  yazılımını 1991 yılından beri geliştirmektedir. ERP sistemleri firmanın yürüttüğü işlerin süreç yönetimindeki işleyişi de disipline eder.

 

Biz sizin projenizin teknik ofis hizmetlerini ilk sayfadaki  grafik ile belirlenmiş işleyiş disiplini içinde yürütmeyi veya bunun için gerekli eğitimi sağlamayı taahhüt etmekteyiz.

 

Öncelikle yapılması gereken işler şu şekilde belirlenmiştir.

 

İlk sayfada belirtmiş olduğum Master Plan oluşumundan sonra, uygulama safhasında;

 

1** Tüm taşeron ihaleleri için gerekli  keşifler de tarafımızdan ayrıntılı olarak poz bazında hazırlanmış olacaktır.

Taşeron tekliflerinin birim fiyat bazında alınmasını tavsiye ederiz. Bu gerek ölçme ve değerlemeyi, taşeron hakedişlerini oluşturmayı kısacası ERP sisteminin algoritmik yapı içinde çalışmasını kolaylaştırmış olacaktır.

 

2** Tüm keşif, Aktivite analizlerine dönüştürülerek, proje müdürü tarafından ana hatları belirlenmiş, tüm imalat kalemlerinin bire bir takibini sağlayacak bir iş programı yapılacak

 

3** Bu iş programındaki her imalatın hem teknik hem imalat sorumlusu belirlenerek; iş programının günlük iş emirleri ile yürüyecek şekilde takibi sağlanacaktır.

 

Bu işlemler “Ölçme ve Değerlendirme”nin en önemli ayağıdır. Ölçemediğiniz işi yönetemezsiniz.

 

Önceki tecrübelerim doğrultusunda; mesela, 150000 m2 lik bir AVM projesinde, iş programının yaklaşık 5-6000 aktivite civarında ve genelde kat bazında şekillenmiş 10-15000 adresli (yeşil defterli) imalat kaleminden oluşacağını söyleyebilirim. Bu  imalatlar,  sorumlu taşeron  bazında günü gününe takip edilebilecek, tüm taşeronların verimleri, puantaj modülünde adam/saat bazında tutulabilecek, malzeme kullanımları imalat analizleri ile mukayeseli olarak, depo modülünde kontrol altına alınabilecektir.

 

Bu ölçümler bize bu gerçekleşmeler doğrultusunda hangi sonuçlar ile karşılaşacağımız bilgisini vermiş ve yönetime “teşhis ve tedavi” şansı vermiş olacaktır.

 

Ölçme ve değerlendirmenin mümkün olmadığı sistem ve yapılanmalarda genelde bu şans olamamakta iş işten geçtikten sonra durum algılanabilmektedir.

 

Oluşturulan bu iş programına ve İmalat Tespit (Ölçme ve Değerlendirme) verilerine göre;

 

- Onlarca taşeron hakedişini (tek tuş) dakikalar içinde oluşturabilir
- Bütçe verilerini (saniyeler içinde) belirleyebiliriz.
- Kaynak malzeme ihtiyacını; parasal ve miktarsal olarak haftalık veya aylık tablolar halinde raporlayabilir veya bu raporları          excel’e aktarabiliriz.
- Bu iş programının ihtiyaç gösterdiği değerlere göre; ekip ihtiyacınızı görüp, ekip optimizasyon irdelemelerini yapabilir ve            sonuçlarını gösterebiliriz.
- Planlamanın Analiz değerleri üzerindeki etkisinin ölçülmesi ve analizlerin uygun hale getirilmesini sağlayabiliriz.

Yaptığınız bu iş programına göre; imalat analizlerinizde var saydığınız işçilik ve makine saatleri ile ilgili kabulleriniz       hesaplanarak, yapılan mukayese ile doğru değerlerin tespit edilmesi ve analizlerinizi otomatik olarak düzeltebilmeniz   sağlanmaktadır.

 

4** Uygulama sürecinde olası proje değişiklikleri de Avinal ekibi tarafından 3 boyutlu modele hemen geçirilecek, bu sayede İş programı ve bütçenin her an güncel olması sağlanmış olacaktır.

 

5** Bildiğiniz gibi Avinal muhasebe ve depo modülü merkez muhasebenizde kullandığınız LOGO veya benzeri programı ile de (SAP dahil) sorunsuz veri alışverişini sağlamaktadır

 

6** Ayrıca CRM programınız varsa ondan  da satış verilerini almayı  sağlayabilmektedir. Bu iletişimi daha  kapsamlı çözmek de mümkündür.

 

Bu da bütçe gelir verilerine göre gerek kullanılacak kredi ihtiyacını veya duruma göre iş yürütme hızı üzerinde kararların gereğini oluşturmuş olacaktır.

İnşaat maliyet muhasebesi, ölçme ve değerlendirme, bütçe, nakit akış, ödeme planları, satın alma kararları, talep ve tüm satın alma safhalarının tam bir entegrasyonda takip edilebilmesi için resmi muhasebeye paralel bir inşaat maliyet muhasebesinin kendi kuralları ve sistemi içinde takibi gerekmektedir.  Avinal ekibi bunun sağlıklı yürütülmesi için ilgili personelinizin eğitimi ve verilerin uygunluğunu da denetlemiş olacaktır.

 

ADAM SAAT ve PERFORMANS TESPİT SİSTEMİ

 

İnşaat projeleride ekiplerin “İş Programına” göre “DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU YERDE” çalışmalarının sağlanması da en önemli sorunlarda biridir. Biz bu sorunu da  şu şekilde kontrol altına alabiliyoruz.

 

BLE 4.0 (Bluetooth low energy) teknolojisini sisteme entegre ederek şantiyelerde ve iş sahalarında personel, araç ve ekipman takibi yapılabilmekte. Bu teknoloji kapalı alanlarda (GPS sinyalinin olmadığı) gerçek zamanlı lokasyon tespiti yapmaya izin vermektedir. Sistemimize entegrasyon aşamasında olan BLE teknolojisi yardımı ile düşük maliyetli ve uygulamada pratiklik sunan bir takip sistemi geliştirmekteyiz.

 

Raspberry alıcı istasyonlarda çalışan açık kaynak kodlu linux işletim sistemi üzerinde çalışan, PYTHON (piton) scriptleri yardımıyla BLE 4.0 cihazları veri tabanına kaydetmekteyiz

 

BLE 4.0 vericileri tespit etmek, mesafe bilgisi, sinyal gücü ve MAC adresi kaydetmek için kullandığımız alıcı sistemleri Raspberry PI 3 ile çalışmakta. Daha sonra çoklu Raspberry istasyonlarından topladığımız bu bilgileri, geliştirmekte olduğumuz algoritma ile filtreleyerek, kişilerin taşıdığı BLE vericilerin hangi zaman aralığında hangi istasyonlarda tespit edildiğini kolayca raporlayarak, ihtiyaç halinde bu bilgileri online yani gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilmekteyiz

 

SONUÇ OLARAK; Teknik Ofis Danışmanı veya ERP sistem kurucu ve eğitim sağlayıcınız  olarak, örnek olacak, pilot bir  inşaatınızda tüm safhalardaki hizmet ve işleyişin yürütülmesi sorumluluğunu yürütebilir, ERP sistem içeriği doğrultusunda, ilgili personelinizi de  eğiterek, ekteki tüm başlıklarda içerikli hizmet üretilmesini sağlayabiliriz.

 

İnşaat Proje Yönetim verileri olan

- Metraj Amaçlı Modelleme

- Metraj, İmalat Analizleri, Birim Fiyat Hazırlama

- Keşif Hazırlama

- Planlama

- Malzeme ve Lojistik Takibi

- Satın Alma Kararları

- Ödeme Planı

- Bütçe

- Nakit Akış

- Yürütme / Günlük İş Emirleri

- İş Programı Güncellemeleri

- Performans takip sistemi verileri doğrultusunda İş Programını gerçek adam/saat verileri ile
  çalıştırabilme avantajı

- Taşeron Hakedişleri

- Ölçme Değerlendirme (Her konuda, her başlıkta)

- Maliyet Kontrol

- Stok Kontrol

- Ne Ürettim, Ne harcadım Raporları ile tüm master plan ölçme ve değerlendirmelerini

- Ödeme planı, ödeme kararları: Satın alma veri tabanında verdiğiniz kararlara göre ödeme planını oluşturmak, bu kararların gelir-gider tablosundaki etkilerini hafta bazında görmek, nakit akış tablosunda oluşan olumsuzluklara göre yeni düzenlemeler yapmak  mümkündür.

 

İş sonunda, elde edilecek bilgileri yeni projelerde kullanma şansına sahip olabileceğiniz şekilde verisel ve raporsal anlamda firma  hafızasını oluşturabilirsiniz.

 

Ahmet Avinal, 1972 yılında ODTU Mimarlık fakultesinden mezun olmustur.  1972-73 Şantiye Mühendisi,                           1974-75 Kamu sektörunde kontrolluk görevlerinde, 1976-78 İnşaat firmalarında teknik ofis şefi, 1979-83 İnşaat firmalarında proje müdürü, 1983-87 A grubu karneye sahip İnşaat müteahhidi, 1987-91 İnşaat sektöründe profesyonel yönetici olarak çalışmıştır.

1991 senesinde Avinal yazılım- danışmanlık Ltd. şirketini kurarak "İnşaat Yönetim" konusunda yazılımlar geliştirmeye ve aynı zamanda İnşaat Yönetim Danışmanlık - Müşavirlik hizmetleri vermeye başlamıştır.                            2001-2005 İstanbul Kültür Üniversitesinde,  2008-2010 Yıldız Teknik Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak Yüksek lisansta ve İnşaat Fakültesi son sınıflarda "İnşaat Yönetim" ile ilgili bazı dersleri yürüten Ahmet Avinal, aynı içerikte ITU "İnşaat Yönetim" MBA Programında da (2002-2003) Planlama dersi vermiştir.

“İnşaat Proje Yönetiminde ERP” konusunda 8 ayrı Üniversitede çeşitli zamanlarda seminerler vermiştir. “Planlama ve Ölçme değerlendirme” konularında Uluslararası İnşaat Yönetim konferanslarında sunduğu 6 bildiri vardır.

2008 Yılında kurulan PYO Proje Yönetim Ofisi, müşavirlik ve kontrolluk firmasının da kurucu ortağıdır.

 

 

http://www.avinal.com/index.php/tr/hakk-m-zda/cal-st-g-m-z-firma-ve-projeler